Akuální upozornění s ohledem na COVID-19

Pracovníci SPC budou pracovat pouze s klienty bez příznaků infekčního onemocnění. V případě příznaků jsou zákonní zástupci povinni zajistit si náhradní termín vyšetření/intervence.


Kdo jsme - představujeme se:

Jsme zařízení, které je součástí Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni. Pracujeme ve složení čtyři speciální pedagožky, psycholožka a sociální pracovnice.

Kontakt SPC pro zrakově postižené:

Tel. 377 263 569

osobně - po předchozí domluvě

Přijet k nám můžete:

trolejbusem č. 16, zastávka „Habrmannovo náměstí“, Zábělskou ulicí pokračovat k vlakové zastávce Plzeň - Doubravka a podchodem pod tratí k budově internátu a SPC.

autobusem č. 28 a 30, zastávka „Husův park“

Co nabízíme:

Bezplatnou pomoc zrakově postiženým dětem ve věku od 3 do 15 let, jejich rodičům, pedagogům, vychovatelům a všem, kteří s takto postiženým dítětem pracují. Spoluprací s nimi pak hledáme optimální způsoby dalšího rozvoje dítěte.

Konkrétně...

Poskytujeme poradenské služby dětem se zrakovým postižením. Provádíme speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na zjištění příčin problémů ve výchově a vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji dětí se zrakovým postižením.

internat2015

 • Na základě všech dostupných informací o dítěti navrhujeme školy či zařízení, která se jeví jako nejvhodnější pro jeho vzdělávání a rozvoj
 • Pomáháme se zařazením dítěte do školy běžného typu /tzv. integrací / v místě bydliště
 • V případě vhodnosti zprostředkováváme vřazení dítěte do speciální školy
 • Pomáháme a poradíme v otázkách profesionální orientace /na střední školy, učiliště/
 • Zajišťujeme odbornou péči po celou dobu školní docházky dítěte - doporučujeme a pomáháme s výběrem a zajištěním speciálních optických a kompenzačních pomůcek, hraček a učebnic
  lupy
 • Provádíme orientační vyšetření zrakové ostrosti, speciálně pedagogickou diagnostiku
 • Provádíme psychologická vyšetření zaměřená na konkrétní problémy a obtíže /posouzení školní připravenosti dítěte, výukové, výchovné, sociálně adaptační obtíže apod./, poskytujeme dlouhodobé psychologické vedení dětí, rodičů nebo rodiny, doporučení pro kompenzaci nebo odstranění obtíží, případně další služby dle požadavků klientů a možností našeho SPC

  televizni_lupa
 • Pro dítě zajistíme potřebnou odbornou lékařskou péči, doporučíme optické pomůcky
 • a odbornou tyflopedickou literaturu
 • Umožníme Vašemu dítěti vyzkoušet vhodné kompenzační pomůcky a poradíme, kde je získat
 • Pomůžeme při řešení sociálně právních otázek
 • Zajistíme Vám návštěvu speciální MŠ a ZŠ pro zrakově postižené děti v Plzni včetně tzv. diagnostického pobytu, při kterém je možné blíže se seznámit s chodem a podmínkami speciální školy a internátu, s dětmi a pedagogickými pracovníky. V případě Vašeho zájmu pomůžeme navázat kontakt s dalšímiodborníky

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Činnost Speciálně pedagogického centra (SPC) je zaměřena na integrované děti s vadami řeči v mateřských a základních školách, děti v péči rodiny. Pracovníci SPC (logoped, psycholog) poskytují odborné vyšetření dětí s komunikativními potížemi, ambulantní logopedickou péči, nápravné programy pro děti se specifickými poruchami učení, konzultace a metodickou pomoc rodičům, učitelům a vychovatelům těchto dětí.

K návštěvě Speciálně pedagogického centra není třeba doporučení lékaře, centrum je tu pro všechny, kteří potřebují radu, pomoc. Dětí s komunikativními problémy stále přibývá. V otázce řešení tohoto problému má odpověď Speciání mateřská škola pro děti s vadami řeči a její Speciálně pedagogické centrum.

Sídlo: Ke Špitálskému lesu 3, 312 00 Plzeň

Pobočka: Jesenická 11, 323 00 Plzeň

SPC je součástí Speciální mateřské školy pro děti s vadami řeči. Zabezpečuje péči o děti ve věku 3 – 18 let. V SPC pracují speciální pedagogové – logopedi a psycholog. Předmětem logopedické péče SPC jsou děti s narušenou komunikační schopností a logopedická prevence u intaktních dětí.

Okruh činnosti SPC

Logopedická prevence a depistáž:

SPC zajišťuje metodickou pomoc učitelům MŠ, ZŠ a rodičům dětí. Současně provádí depistáž dětí s narušenou komunikační schopností ve výše uvedených zařízeních a v rodině. Provádí osvětovou činnost, jejímž cílem je dát poučení o fyziologickém vývoji dětské řeči, o podmínkách jejího správného vývoje, o významu mluvního vzoru, dává informace o možnostech rozpoznání odchylek od běžného vývoje a o příčinách a projevech poruch komunikace.

Speciálně pedagogická a logopedická diagnostika:

SPC identifikuje druh, příčinu, vznik a průběh, zvláštnosti a následky komunikačních poruch. Stanovuje prognózu, vytváří komplexní reedukační program na základě individuálního posouzení aspektů, které ovlivňují vývoj řeči. Spolupracuje s lékaři – odborníky (foniatrie, neurologie, psychologie).

Individuální logopedická péče je zajišťována

 • ambulantně v sídle SPC
 • výjezdy za integrovanými dětmi do zařízení, do rodiny

Poradenská činnost SPC:

Je zaměřena na logopedickou prevenci. SPC zapůjčuje odbornou literaturu, vhodné didaktické materiály a pomůcky. Pořádá přednášky a besedy pro rodiče a učitele.

Pracovníci SPC pro děti s vadami řeči

Speciální pedagog – logoped

Mgr. Romana Šimková
Mgr. Michaela Rokytenská

 • pondělí: 7:30 - 16:00 hod.
 • středa: 7:30 - 16:00 hod.

telefon: 777 468 622

Dokumenty ke stažení

Chování dítěte v MŠ

Konzultace k PO

Konzultace k PO - MŠ

Žádost o poskytnutí jednorázové služby a depistáže

Žádost o poskytnutí poradenské služby

Změna doporučení PO ze strany školy

Sdělení školy 2020

Informovaný souhlas 1 a 2